Dr. Keith DK Luk

APSS PRESIDENT

Dr. Arvind Jayaswal

ORGANISING PATRONS

Dr. Shanmuganathan Rajasekaran

ORGANISING PATRONS

Dr. Ram Chaddha

ORGANISING CHAIRMAN

Dr. Vishal Kundnani

ORGANISING VICE CHAIRMAN

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. S. K. Srivastava

Dr. Gautam Zaveri

Dr. Samir Dalvie

Dr. Abhay Nene

Dr. Mihir Bapat

Dr. Arvind Kulkarni

Dr. Sandeep Sonone

Dr. Kshitij Choudhary

Dr. Harshad Argekar